Rámcová smlouva o úvěruSpolečnost LeaderFin s.r.o., IČO: 04440170, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247761
(dále jen „Úvěrující“)

a

Fyzická osoba [x], rodné číslo [x], [datum registrace [x]]
(dále jen „Klient“)


uzavírají tuto Rámcovou smlouvu o úvěru s ECSP kódem [x], dne [x]
(dále jen „RSÚ“)1. Úvodní ustanovení


1.1. Úvěrující a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen „Smlouva o úvěru“ nebo dohromady taky jako „Smlouvy o úvěru“), kterými se Úvěrující zaváže, že na požádání Klienta a následném schválení žádosti ze strany Úvěrujícího poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky spolu s úrokem a poplatky s Úvěrem spojené Úvěrujícímu vrátit.

1.2. Tato RSÚ tvoří obecný právní rámec a stanovuje závazné smluvní podmínky pro uzavírání popsaných obchodů a poskytování výše uvedených služeb ze strany Úvěrujícího Klientovi a upravuje právní vztahy vznikající mezi Úvěrujícím a Klientem při uzavírání Smluv o úvěru, jakož i související právní vztahy.

1.3. Tato RSÚ je uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a upravuje práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy vznikající mezi Úvěrujícím a Klientem v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků na základě této RSÚ a jednotlivých Smluv o úvěru.

1.4. Smlouva o úvěru, jakož i tato RSÚ se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a také ustanoveními zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru").

1.5. Úvěrující se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o úvěru a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí Úvěru Klientovi je Úvěrujícím ze Smlouvy o úvěru. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru a po poskytnutí Úvěru Úvěrujícím je úvěrovaným ze Smlouvy o úvěru. Uzavřením Smlouvy o úvěru přenechává Úvěrující Klientovi peněžní prostředky ve formě Úvěru a Klient se zavazuje Úvěrujícímu za podmínek této RSÚ a každé jednotlivé Smlouvy o úvěru vrátit a zaplatit Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené.

1.6. Podmínkou jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a Klientem je uzavření této RSÚ a souhlas Klienta s podmínkami stanovenými v této RSÚ.2. Definice základních pojmů


2.1. Osobní údaje – informace, které souvisí s Klientem, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je zejména rodné číslo, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, adresa trvalého pobytu, adresa místa skutečného pobytu, E-mail, číslo bankovního účtu, Číslo mobilního telefonu, jakož i další údaje uvedené v článku 11.

2.2. Celková výše úvěru – celková výše dosud nesplacených Úvěrů včetně Úroku, poplatků s Úvěrem spojených a Sankčních poplatků, pokud jsou vyměřené.

2.3. RSÚ – rámcová smlouva o úvěru, která vymezuje práva a povinnosti Úvěrujícího, jako poskytovatele Úvěru, a jeho Klienta, jako Příjemce úvěru (dále jen „Příjemce úvěru“), podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, právní důsledky v případě neplnění Podmínek úvěru, postupy při zrušení RSÚ a Smlouvy o úvěru, jakož i další podmínky.

2.4. Správa dat – jakákoli činnost prováděná s Osobními údaji Klientů Úvěrujícího: sběr, zpracování, záznam, shromažďování, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností.

2.5. Elektronické kanály – předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu, mobilního telefonu nebo e-mailu.

2.6. Sekce Příjemce úvěru – webový systém Úvěrujícího, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši Úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm. Přístup k Sekci Příjemce úvěru je zabezpečen ID Uživatele a Heslem Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu Sekci Příjemce úvěru a bere na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem.

2.7. Splatná částka - součet částek jistiny Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené. Splatnou částku je Klient povinen splatit do Termínu splatnosti úvěru. Jakákoliv částka splatná Klientem Úvěrujícímu dle Smlouvy o úvěru může být ze strany Úvěrujícího k okamžiku její splatnosti předmětem zaokrouhlení a může dojít k jejímu navýšení až do výše 1,- Kč.

2.8. Individuální podmínky Smlouvy o úvěru - Podmínky úvěru platné pro každou jednotlivou Smlouvu o úvěru, na jejíž přípravu mohl mít Klient vliv Podáním žádosti o úvěr a výběrem jedné z variant Úvěru nabídnutých Úvěrujícím.

2.9. Úvěr – peněžní částka, kterou Úvěrující poskytne Klientovi na základě jednotlivých Smluv o úvěru.

2.10. Klient – fyzická osoba ve věku minimálně 18 (osmnáct) let s trvalým pobytem v České republice, která má zájem o využití práva nebo využil práva na získání Úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje RSÚ a Smlouva o úvěru.

2.11. Den splatnosti úvěru – den v měsíci, do kdy je Klient povinen splatit Úvěr včetně Úroku a poplatků s Úvěrem spojených.

2.12. Doba splacení úvěru – doba ode dne získání Úvěru do dne úplného splacení Úvěru.

2.13. Úroky - je odměna Úvěrujícího za poskytnutí Úvěru Klientovi, tj. Příjemci úvěru.

2.14. Poplatek za úvěr – je poplatek na úhradu nákladů Úvěrujícího spojených se zpracováním Žádosti o úvěr, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Úvěrujícího a jejich rezervací pro Úvěr, poskytnutí všech povinných vysvětlení, uzavřením jednotlivé Smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. Poplatek za úvěr je účtován pouze v případě poskytnutí Úvěru a vynaložen bezprostředně po uzavření Smlouvy o úvěru. Poplatek za úvěr není součástí Úroků.

2.15. Žádost o úvěr – část Smlouvy o úvěru, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, Den splatnosti úvěru a dobu trvání Úvěru.

2.16. Podání žádosti o úvěr – žádost podaná Klientem v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího Elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 5.1., a to ve věci poskytnutí Úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 5, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr přijmout.

2.17. Prodloužení úvěru – žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru s uvedením nového Termínu splatnosti úvěru, podaná v sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího Elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí Heslem Klienta, a to po předchozím zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru. Po Prodloužení úvěru se platí nový Poplatek za úvěr.

2.18. Poplatek za prodloužení úvěru - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu za používání Úvěru při prodloužení Termínu splatnosti úvěru, zahrnuje neuhrazené Úroky ke dni podání žádosti o Prodloužení úvěru, Poplatek za úvěr a Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené.

2.19. Doba prodloužení termínu splatnosti úvěru – termín uvedený na Webové stránce Úvěrujícího, do kterého si Klient může prodloužit Termín splatnosti úvěru po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru.

2.20. Podmínky úvěru – Celková výše úvěru, podmínky čerpání, Termín splatnosti úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, den splátek, výše splátek, počet splátek a další podmínky.

2.21. Poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta – částka, kterou je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu za změnu údajů Klienta ve RSÚ nebo Smlouvě o úvěru, je stanovena na 0,01 Kč.

2.22. Úvěrující - společnost LeaderFin s.r.o., IČO: 04440170, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247761.

2.23. Termín splatnosti úvěru – doba, během níž musí Klient splatit Úvěrujícímu Úvěr včetně Úroku a poplatku s Úvěrem spojených.

2.24. Splátka – určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Úvěrujícímu na základě Smlouvy o úvěru.

2.25. Sankční poplatky – peněžní částka stanovená RSÚ (smluvní pokuty a jiné poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru), k jejímuž uhrazení se Klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit Úvěrujícímu v případě včasného a řádného neplnění podmínek Smlouvy o úvěru.

2.26. Registrační poplatek – jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů. Výše registračního poplatku je stanovena na 0,01 Kč. Registrační poplatek se nevrací, jestli Úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho úvěruschopnosti poskytnut.

2.27. Smlouva o úvěru – každá jednotlivá smlouva o úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem pomocí Elektronických kanálů na základě této RSÚ, ve které se Úvěrující zavazuje, po posouzení úvěruschopnosti Klienta, poskytnout Klientovi konkrétní Klientem stanovenou peněžní částku podle podmínek stanovených v RSÚ a Smlouvě o úvěru. V případě, že Klientovi bude Úvěr poskytnutý, se Klient zavazuje tento Úvěr a veškeré Splatné částky podle podmínek stanovených RSÚ a Smlouvou o úvěru Úvěrujícímu splatit.

2.28. Strana – Úvěrující nebo Klient.

2.29. Strany – společně Úvěrující i Klient.

2.30. Prostředky pro potvrzení totožnosti – identifikační kód, který Úvěrující přidělí Klientovi (dále – ID Uživatele), heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta, E-mail Klienta, ECSP kód a Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru:

2.30.1. ID Uživatele – unikátní a neměnná posloupnost čísel, vygenerovaná Úvěrujícím za účelem toho, aby Úvěrující mohl identifikovat Klienta a Klient se tak mohl přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího prostřednictvím Elektronického kanálu. Tímto se Klientovi uděluje právo k využívání služeb, zajišťovaných Úvěrujícím v rámci RSÚ a Smlouvy o úvěru;

2.30.2. Dočasné heslo Klienta – posloupnost čísel vygenerovaná Úvěrujícím, která je určená k identifikaci Klienta, a kterou si Klient po prvním přihlášení do Sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího musí změnit;

2.30.3. Heslo Klienta - heslem Klienta se pro účely RSÚ a Smlouvy o úvěru rozumí jedinečné přístupové údaje Klienta do Sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.30.4. Číslo mobilního telefonu Klienta – číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Úvěrujícímu;

2.30.5. E-mail Klienta – e-mailová adresa, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu;

2.30.6. ECSP kód – kód vygenerovaný Úvěrujícím pomocí 12 symbolů. ECSP kód obdrží Klient na Webových stránkách Úvěrujícího po vyplnění registračního formuláře;

2.30.7. Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru - unikátní kód individuálně sjednaných Podmínek úvěru vygenerovaný Úvěrujícím, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Podmínek úvěru poskytnutých Klientovi.

2.31. Webové stránky – internetové stránky Úvěrujícího www.express-credit.cz.

2.32. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za Stranu Smlouvy o úvěru.

2.33. Formulář – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru.3. Předmět RSÚ a práva a povinnosti Stran


3.1. Strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě jednotlivých Smluv o úvěru se budou řídit podmínkami dohodnutými v této RSÚ. Úvěrující se tímto zavazuje, že bude Klientovi po dobu platnosti RSÚ poskytovat peněžní prostředky na základě jeho Žádostí o úvěr, a to v pracovní době Úvěrujícího, a Klient se zavazuje Úvěrujícímu tyto poskytnuté peněžní prostředky řádně a včas splatit, a to včetně Úroků a jiných poplatků s Úvěrem spojených, jakož i případných Sankčních poplatků, pokud budou vyměřeny.

3.2. Povinnost Úvěrujícího se považuje za splněnou převedením částky Úvěru na Klientem označený bankovní účet, který je veden na jeho osobu, a ke kterému má Klient dispoziční právo.

3.3. Úvěrující je povinen:

3.3.1. Poskytovat Úvěr včas;

3.3.2. Informovat předem, před uzavřením Smlouvy o úvěru, Klienta o tom, že se změní způsob poskytování služeb nebo údaje Úvěrujícího, a to v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího;

3.3.3. Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Úvěrujícímu zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, jakož i zasíláním oznámení na E-mail Klienta; Klient bude informován o výši dluhu:

3.3.3.1. před uplynutím Termínu splatnosti úvěru;

3.3.3.2. minimálně jedenkrát týdně po uplynutí Termínu splatnosti úvěru, a to až do uplynutí 60 dní prodlení s úhradou.

3.3.4. Zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, jejich řádnou Správu dat a jejich užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

3.3.5. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

3.4. Úvěrující je oprávněn:

3.4.1. před poskytnutím Úvěru vyhodnotit úvěruschopnost Klienta a odmítnout poskytnout Úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru;

3.4.2. pokud je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části, přenechat Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru po uplynutí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě;

3.4.3. pokud je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části, na základě smlouvy s Třetí osobou postoupit Třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o úvěru po uplynutí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě;

3.4.4. pokud je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části, předat do zástavy Třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud to nezhorší situaci Klienta po uplynutí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě;

3.4.5. po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě 3.3.2. změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky RSÚ a zaslat návrh na uzavření dodatku k RSÚ k potvrzení Klientovi; v případě, že Klient dodatek k RSÚ nepotvrdí, má Úvěrující právo RSÚ vypovědět;

3.4.6. jednostranně změnit údaje Úvěrujícího, informaci o pracovní době a technický servis poskytovaných služeb. Úvěrující se zavazuje o těchto změnách předem Klienta informovat podle stanovených v bodu 3.3.2 předpisů a provést příslušné změny zveřejněných informací na Webové stránce Úvěrujícího;

3.4.7. pokud je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části, postoupit Třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 3.4.2. až 3.4.4. práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru, nebo prodat této osobě pohledávku za Klientem Klienta po uplynutí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě.

3.5. Úvěrující bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí Elektronických kanálů:

3.5.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí ID Uživatele a Hesla Klienta;

3.5.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě ID Uživatele a Čísla mobilního telefonu Klienta.

3.6. Klient je povinen:

3.6.1. Splatit řádně a včas Úvěr, který mu poskytl Úvěrující, zaplatit Úroky, jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené a případné Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené;

3.6.2. Neprozrazovat žádné Třetí osobě Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta používaná Úvěrujícím;

3.6.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Úvěrujícího o tom, že Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny;

3.6.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu Úvěrujícího svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru Třetím osobám;

3.6.5. Při ztrátě ID Uživatele nebo Hesla Klienta informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v bodě 8.1.;

3.6.6. Při změně jména, příjmení, čísla občanského průkazu, čísla cestovního pasu, adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu informovat Úvěrujícího způsobem uvedeným v bodě 8.2.;

3.6.7. Při změně Čísla mobilního telefonu Klienta informovat o tom Úvěrujícího, zadat nové telefonní číslo v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data" a potvrdit uvedením Hesla Klienta. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu Klienta;

3.6.8. Při změně E-mailu Klienta informovat o tom Úvěrujícího, zadat novou adresu v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data" a potvrdit uvedením Hesla Klienta. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nový E-mail;

3.6.9. Při změně názvu zaměstnavatele, adresy zaměstnavatele, funkce Klienta nebo finanční situace Klienta informovat o tom Úvěrujícího E-mailem na adresu info@express-credit.cz z E-mailu, který Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta.

3.7. Klient je oprávněn:

3.7.1. Získat včas Úvěr, jestliže dodrží podmínky RSÚ a nebude mít problémy s úvěruschopností;

3.7.2. Prodloužit Termín splatnosti úvěru na nově zvolené datum, jestliže po uplynutí Termínu splatnosti úvěru zaplatí Poplatek za prodloužení úvěru a podá žádost o Prodloužení úvěru v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o prodloužení";

3.7.3. V případě zhoršení finanční situace Klienta a v případě, že je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části, nebo Úroku a/nebo poplatků s Úvěrem spojených po dobu více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode Dne splatnosti úvěru, požádat přes Elektronické kanály nebo doporučeným dopisem Úvěrujícího o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat Úvěrujícímu písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace;

3.7.4. Sjednaným způsobem vypovědět RSÚ;

3.7.5. Využívat služeb Úvěrujícího poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o úvěru. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím Prostředků pro potvrzení totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem;

3.7.6. Klient může využívat služeb Úvěrujícího jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetu. Úvěrující má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na Internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny.4. Postup při uzavření RSÚ


4.1. Registrace:

4.1.1. Klient je povinen před potvrzením podmínek RSÚ:

4.1.1.1. Do registračního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách Úvěrujícího, uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, E-mail, Číslo mobilního telefonu, adresu trvalého pobytu, adresu místa skutečného pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, název zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení; uvést svůj souhlas/nesouhlas s tím, aby Úvěrující za účelem přímého marketingu nakládal s jeho Osobními údaji a potvrdit uzavření RSÚ;

4.1.1.2. Potvrdit registraci a uhradit Registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z osobního účtu Klienta, na který si Klient přeje poukázat Úvěr. Povinné údaje při platbě Registračního poplatku: číslo účtu příjemce a vygenerovaný variabilní symbol. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech variabilní symbol, Úvěrující nebude moci identifikovat a zaúčtovat platbu.

4.1.2. Správně zaplacený Registrační poplatek nezavazuje Úvěrujícího k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požadovaný Úvěr.

4.1.3. Tím, že Klient zaplatil Registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Úvěrující tento Registrační poplatek zaúčtoval, se považuje RSÚ za potvrzenou a uzavřenou oběma Stranami prostřednictvím Elektronických kanálů.

4.1.4. Po uzavření RSÚ zašle Úvěrující Klientovi SMS zprávu s uvedením jeho ID Uživatele, a to na Číslo mobilního telefonu Klienta, které Klient uvedl v registračním formuláři, a na E-mail, který Klient uvedl v registračním formuláři zašle Dočasné heslo Klienta.

4.1.5. Postup při uzavření dodatku k RSÚ u registrovaného Klienta:

4.1.5.1. Úvěrující v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího zveřejní návrh dodatku k RSÚ. Klient po přečtení nového znění RSÚ potvrdí, že se seznámil s tímto aktuálním zněním RSÚ a vyjádří svůj souhlas s tímto aktuálním zněním RSÚ zadáním Hesla Klienta a poté kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“, čímž je dodatek k RSÚ oběma Stranami uzavřen. Dodatek k RSÚ může být uzavřen pouze v případě, že registrovaný Klient má zcela splněné své závazky vyplývající ze Smluv o úvěru uzavřených před účinností tohoto dodatku k RSÚ.

4.1.5.1.1. V případě uzavření dodatku k RSÚ se jednotlivé Smlouvy o úvěru uzavřené po účinnosti nového znění RSÚ řídí podmínkami uvedenými v tomto dodatku k RSÚ. Pokud Klient neakceptuje nové znění RSÚ má Úvěrující právo RSÚ vypovědět. Práva a povinnosti z již uzavřeným Smluv o úvěru tím zůstávají nedotčeny.5. Postup při poskytnutí Úvěru, uzavření Smlouvy o úvěru


5.1. Podání a potvrzení Žádosti o úvěr Elektronickými kanály:

5.1.1. Při Podání žádosti o úvěr má Klient právo na poskytnutí informací o Podmínkách úvěru dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Úvěrující Klientovi tyto informace zpřístupňuje na Webových stránkách v rámci obecného popisu Úvěru Úvěrujícího a zpřístupněním Formuláře kliknutím na tlačítko "Základní informace". Klient je povinen se s informacemi uvedenými ve Formuláři seznámit, což potvrdí v Sekci Příjemce úvěru kliknutím na tlačítko "Další". Potvrzením Formuláře Klient prohlašuje, že se seznámil s informacemi dle Zákona o spotřebitelském úvěru, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.

5.1.2. Klient, který chce získat Úvěr, podá Úvěrujícímu Žádost o úvěr, která může být podána tímto způsobem:

5.1.2.1. zvolením si Podmínek úvěru na Internetu, tj. v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o úvěr", a jejich potvrzením pomocí Hesla Klienta, po kliknutí na tlačítko "Podat žádost" Klient potvrzuje souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Žádost o úvěr se považuje za podanou;

5.2. Poskytnutí Úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru:

5.2.1. Poté, co Klient podal Žádost o úvěr a potvrdil souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Úvěrující posoudil úvěruschopnost Klienta, se Úvěrující zavazuje nejdéle do 1 hodiny v pracovní době Úvěrujícího oznámit Klientovi své rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Úvěru, a to SMS zprávou zaslanou na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo zprávou zaslanou na E-mail Klienta. Klient je považován za informovaného, pokud mu byla zaslána SMS zpráva a/nebo e-mail na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo E-mail Klienta;

5.2.2. Po obdržení potvrzení od Úvěrujícího o poskytnutí úvěru bude Úvěr převeden na účet Klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

5.2.3. Poskytnutím Úvěru na základě žádosti Klienta je mezi Úvěrujícím a Klientem uzavřena Smlouva o úvěru.

5.3. Úvěrující neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

5.4. Bankovní poplatky za převod peněžní částky Úvěru poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

5.5. Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru je Klient oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru je Klient povinen vrátit Úvěrujícímu na jeho bankovní účet jistinu Úvěru poskytnutou Úvěrujícím, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru. Klient je povinen zaplatit Úvěrujícímu Úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut dle Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina Úvěru připsána zpět na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

5.6. Dozor nad dodržováním povinností Úvěrujícího vykonává Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Klient je oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.6. Splacení Úvěru


6.1. Klient je povinen řádně a nejpozději v den Termínu splatnosti úvěru splatit Splatnou částku na bankovní účet Úvěrujícího.

6.2. Úvěr se splácí v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacena.

6.3. Klient je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést do pole "Variabilní symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech své rodné číslo, Úvěrující nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím.

6.3.1. Jestliže platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Úvěrující nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím.

6.4. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž jsou Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené převedeny na účet Úvěrujícího, hradí Klient; vyjma bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Úvěrujícího, který hradí Úvěrující.

6.5. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Úvěrujícímu budou použity na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Sankční poplatky, 2. Poplatek za úvěr, 3. Úroky, 4. Jistina Úvěru, 5. Náklady spojené s uplatněním pohledávky, 6. Ostatní platby podle Smlouvy o úvěru.

6.6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než je nutná k úhradě jeho dluhu Úvěrujícímu, má Klient právo poslat Úvěrujícímu podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Úvěrujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy o úvěru. Úvěrující pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení takové žádosti. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze Splatné částky následného Úvěru čerpaného Klientem.

6.7. Klient má právo Úvěr dle Smlouvy o úvěru zcela nebo zčásti předčasně splatit kdykoliv po dobu trvání tohoto Úvěru bez dodatečných nákladů. Klient je povinen písemně oznámit, alespoň 5 dnů předem, Úvěrujícího o svém záměru předčasně splatit poskytnutý úvěr, a zaplatit Úvěrujícímu Úrok a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut dle Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina Úvěru připsána na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6.8. Pokud podle Smlouvy o úvěru byla na poskytnutý Úvěr uplatněna sleva, a Klient Splatnou částku nebo její část včas nesplatil, ztrácí Klient v důsledku svého prodlení nárok na poskytnutou slevu Úvěrujícím a Klient je tak povinen uhradit Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené v plné výši. Přesné částky poplatků a slev jsou uvedeny v Individuálních podmínkách Smlouvy o úvěru.7. Prodloužení Termínu splatnosti úvěru


7.1. Klient má právo si zažádat o prodloužení Termínu splatnosti úvěru. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru může Klient podat v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Žádost o prodloužení". Žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru Klient podá zadáním Hesla Klienta, čímž zároveň potvrdí uzavření smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru (dále jen “Smlouva o prodloužení splatnosti úvěru”). Uzavřením Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru Klient zároveň souhlasí s Individuálními podmínkami Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru.

7.2. Termín splatnosti úvěru je možné prodloužit po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru, a to převodem na bankovní účet Úvěrujícího. Při zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru Klient musí uvést do pole "Variabilní symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo, Úvěrující nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím.

7.2.1. Pokud platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Úvěrující nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím.

7.3. Úvěrující zaúčtuje po obdržení platby Poplatek za prodloužení úvěru a informuje o tom Klienta SMS zprávou nebo emailem.8. Změna Osobních a přihlašovacích údajů, informování Klienta


8.1. Změna přihlašovacích údajů:

8.1.1. Při ztrátě ID Uživatele nebo Hesla Klienta musí Klient zaslat ze svého Čísla mobilního telefonu SMS zprávu s textem EC ZTRACENO na telefonní číslo Úvěrujícího uvedené na Internetu. Úvěrující zašle na Číslo mobilního telefonu Klienta SMS zprávu s uvedením ID Uživatele a na E-mail Klienta zašle Dočasné heslo Klienta;

8.1.2. Klient si může Dočasné heslo Klienta změnit v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data";

8.1.3. Při ztrátě ID Uživatele a změně Čísla mobilního telefonu Klienta je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu;

8.1.4. Při ztrátě Hesla Klienta a změně E-mailu je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nový E-mail.

8.2. Změna Osobních údajů:

8.2.1. Klient nemůže měnit Osobní údaje uvedené v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", s výjimkou Čísla mobilního telefonu Klienta a E-mailu Klienta;

8.2.2. Při změně jména nebo příjmení, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu musí Klient podat žádost ohledně provedení změny údajů, a to v sídle Úvěrujícího nebo Elektronickými kanály s předložením osobních dokladů pro ověření totožnosti a dokumentů, které potvrzují změnu údajů, nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta;

8.2.3. Při změně adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu musí Klient informovat Úvěrujícího e-mailem na adresu info@express-credit.cz z E-mailu, který Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje data", nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta;

8.2.4. Při změně čísla účtu Klienta nebo v případě, že Klient chce přidat nové číslo účtu do systému Úvěrujícího, musí Klient provést platbu Úvěrujícímu ze svého nového osobního účtu ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat unikátní text tj. "Nový účet".

8.3. Informování Klientů:

8.3.1. Informace o výši dluhu a výši Splatné částky bude Klientovi poskytnuta v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího v oddělení "Moje úvěry".9. Smluvní odpovědnost


9.1. Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj ze Smlouvy o úvěru, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi kromě Úvěru, Úroku a poplatků s Úvěrem spojených taktéž následující:

9.1.1. Smluvní pokutu - Klient, který nesplnil povinnost splatit Úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta za každý den prodlení z nesplacené jistiny Úvěru. Penále z prodlení se začne vyměřovat následující kalendářní den po Dni splatnosti úvěru a vyměřování končí v ten den, kdy bude Klientem Splatná částka, jakož i vyměřené penále z prodlení připsány na bankovní účet Úvěrujícího. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 Celkové výše úvěru.

9.1.2. Poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru považovány za účelně vynaložené náklady Úvěrujícího ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru, a to:

9.1.2.1. V případě prodlení s jakoukoliv Splátkou Úvěru delší než 14 dní je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu jednorázový poplatek za administraci prodlení ve výši 700,- Kč. Poplatek za administraci prodlení zahrnuje zejména náklady Úvěrujícího na zpracování dlužné pohledávky, vypracování návrhů na způsob úhrady dlužné částky, stanovení konkrétního řešení způsobu úhrady dlužné částky a dále mzdové náklady Úvěrujícího, a to zejména pracovníků call centra zajišťující telefonickou a e-mailovou komunikaci s úvěrovaným, ověřování a dohledávání aktuálních kontaktů, jakož i náklady na kancelářské potřeby Úvěrujícího a zabezpečení softwarového a hardwarového vybavení pro účely administraci prodlení;

9.1.2.2. V případě nesplacení Úvěru je Klient povinen uhradit Úvěrujícímu dodatečné náklady spojené s pozdním splácením Úvěru, a to 50,- Kč za odeslanou upomínku prostřednictvím SMS zprávy, 30,- Kč za odeslanou upomínku prostřednictvím E-mailu, 500,- Kč za odeslanou písemnou výzvu k úhradě dluhu na uvedenou adresu trvalého/skutečného pobytu Klienta. Úvěrující je oprávněn poslat Klientovi maximálně 10 upomínek prostřednictvím SMS zprávy, 10 upomínek prostřednictvím E-mailu a 2 výzvy k úhradě dluhu prostřednictvím dopisu. Náklady spojené s pozdním splácením Úvěru zahrnují výpočet a zavedení do systému Úvěrujícího Celkové výše úvěru, nastavení operací systému Úvěrujícího pro odesílání SMS a E-mailu, skenování listinných dokumentů, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, mzdové náklady na zaměstnance Úvěrujícího.

9.2. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Úvěr nebo jeho část, nebo jiné dlužné částky, má Úvěrující právo přenechat vymáhání dluhu Třetí osobě (osobám).

9.3. Úvěrující má právo ještě před uplynutím Termínu splatnosti úvěru žádat, aby Klient neprodleně splatil veškeré Splatné částky, jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

9.3.1. Klient předal Úvěrujícímu nesprávné údaje nebo jinou klamavou informaci o sobě, která zavinila nesprávný závěr o možnosti Klienta splatit Úvěr, a existuje riziko, že úvěrovaný nebude schopen splnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy o úvěru řádně a včas a podle Podmínek úvěru;

9.3.2. Vyjdou-li najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit úvěruschopnost Klienta;

9.3.3. Klient neplní jinou smlouvu uzavřenou s Úvěrujícím a jde o zásadní porušení takové smlouvy.10. Náklady spojené s mimosoudním vymožením dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby


10.1. Jestliže je Klient v prodlení se splacením Úvěru nebo jeho části více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující učinil před případným soudním vymáháním pohledávek pokus o mimosoudní vymožení dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby, přičemž náklady na toto mimosoudní vymáhání jsou pro účely RSÚ a Smlouvy o úvěru oběma Stranami považovány za účelně vynaložené náklady ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru.

10.2. Mimosoudní vymáhání bude trvat nejdéle tři měsíce a jeho účelem bude zejména umožnit dlužníkovi po dobu trvání mimosoudního vymáhání zaplatit dluh včetně dalších nákladů, které vznikly Úvěrujícímu v důsledku prodlení dlužníka s plněním dluhu a nutností dluh vymáhat prostřednictvím Třetí osoby a současně také umožnit dlužníkovi uzavřít dohodu, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení. V případě uzavření dohody o splacení dluhu formou splátek se doba mimosoudního vymáhání prodlužuje o dobu platnosti této dohody.

10.3. Výše nákladů za prvních 14 dní mimosoudního vymáhání prostřednictvím Třetí osoby bude činit 700,- Kč a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, mzdové náklady pracovníků správy pohledávek Třetí osoby, náklady na kancelářské potřeby Třetí osoby, softwarové a hardwarové vybavení oddělení správy pohledávek Třetí osoby, zpracování dlužné pohledávky a zavedení do systému Třetí osoby (výpočet Celkové výše úvěru, nastavení výpočtu příslušenství), skenování listinných dokumentů, ověřování a dohledávání aktuálních kontaktů, zadávání těchto kontaktů do systému Třetí osoby, nastavení operací systému Třetí osoby pro odesílání SMS, mzdové náklady pracovníků call centra Třetí osoby (telefonický kontakt, e-mailová komunikace s úvěrovaným), zařízení a vybavení call centra Třetí osoby (ústředna), včetně nákladů na provoz call centra Třetí osoby, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, řešení návrhů způsobu úhrady dlužné částky, a další tomu podobné.

10.4. Nedojde-li během doby uvedené v předchozím odstavci k uzavření dohody, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení, výše nákladů mimosoudního vymáhání prostřednictvím Třetí osoby za dalších 14 dní prodlení bude činit 500,- Kč a zahrnuje v sobě náklady spojené s opakujícími se činnostmi mimosoudního vymáhání uvedené v odstavci 10.3.

10.5. Pakliže dlužník neuzavře dohodu či neuhradí svůj dluh v plné výši ani do 30. dne po zahájení mimosoudního vymáhání, výše nákladů mimosoudního vymáhání po 30. dni zahájení mimosoudního vymáhání, až do ukončení mimosoudního vymáhání prostřednictvím Třetí osoby, bude činit 500,- Kč a zahrnuje v sobě náklady spojené s opakujícími se činnostmi mimosoudního vymáhání uvedené v odstavci 10.3.

10.6. Dojde-li v rámci mimosoudního vymáhání k uzavření dohody, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení, platí předsmluvní informace k uzavřené RSÚ a Smlouvě o úvěru a dlužník tuto skutečnost bere na vědomí. Náklady na přípravu, sepsání a uzavření takovéto dohody činí 600,- Kč a zahrnují zejména mzdové náklady Třetí osoby pracovníků správy pohledávek, kteří jsou kompetentní vzhledem k odbornosti takovéto dohody uzavírat, včetně nákladů na právní služby (právní poradenství), náklady na kancelářské potřeby Třetí osoby, softwarové a hardwarové vybavení pracovišť Třetí osoby, skenování listinných dokumentů, zadávání do systému Třetí osoby, nastavení operací systému Třetí osoby pro odesílání SMS, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek. Bude-li součástí dohody, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení, sjednaný splátkový kalendář, budou k Celkové výši úvěru připočteny náklady vynaložené na vedení a správu splátkového kalendáře ve výši 250,- Kč za každý měsíc sjednané doby úhrady ve splátkách v dohodě; tato výše nákladů zejména zahrnuje rozesílání upomínkových SMS, e-mailů a softwarové vybavení Třetí osoby pro to určené, mzdové náklady pracovníků správy pohledávek Třetí osoby, jež kontrolují dodržování splátkového kalendáře, dohledávají platby, párují, případně telefonicky upomínají termíny po splatnosti.

10.7. Klient bere na vědomí, že mezi náklady na mimosoudní vymáhání pohledávky Třetí osoby a řešení její úhrady patří také tzv. inspektorský výjezd, to je výjezd příslušného pracovníka k úvěrovanému, který je v prodlení, za účelem osobního projednání podmínek řešení prodlení úvěrovaného s úhradou dluhu. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby jej příslušný pracovník (inspektor) v případě potřeby navštívil v místě bydliště, či na jím uvedené kontaktní adrese, a to zejména za účelem řešení prodlení úvěrovaného s úhradou dluhu a uzavření příslušné dohody o podmínkách úhrady dluhu. Shledá-li se realizace inspektorského výjezdu za přínosnou pro úspěšné mimosoudní vymáhání a bude-li realizována, výše nákladů na výjezd činí nejméně 1.600,- Kč a skládá se z nákladů zahrnujících amortizaci motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot ve výši 1.300,- Kč, a dále pak ze mzdových nákladů a ztráty času pracovníka, resp. inspektora ve výši 300,- Kč. Klient je oprávněn v odůvodněných případech návštěvu inspektora odmítnout, je však povinen to písemně (prostřednictvím pošty či e-mailové zprávy) oznámit Úvěrujícímu, nebo jím pověřené osobě, včetně důvodu, pro který osobní jednání a návštěvu inspektora odmítá. Zhodnocení vážnosti důvodu je ponecháno v kompetenci Úvěrujícího, nebo jím pověřené osoby.11. Souhlas s nakládáním s Osobními údaji


11.1. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s předcházením praní špinavých peněz a financování terorismu, posouzení úvěruschopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly RSÚ a Smlouvy o úvěru, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Úvěrujícího získával, zpracovával, shromažďoval, upřesňoval, uchovával a jinak spravoval Osobní údaje uvedené v bodě 11.3.

11.2. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího Osobní údaje Klienta uvedené v bodě 11.3. Úvěrujícímu.

11.3. Osobní údaje, které Úvěrující získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o dluzích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

11.4. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování Osobních údajů a má tato práva:

11.4.1. Seznámit se se svými Osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené Osobní údaje byly opraveny;

11.4.2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu;

11.4.3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných Osobních údajů nebo pozastavení zpracování Osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v sídle Úvěrujícího.

11.5. Jestliže Klient nesplní vůči Úvěrujícímu finanční nebo majetkové závazky, Úvěrující si ponechá právo předat Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím osobám.

11.6. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho Osobní údaje, zpřístupnil tyto Osobní údaje Úvěrujícímu za účelem správy dluhu či posouzení úvěruschopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého a skutečného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí.

11.7. Klient souhlasí, aby Úvěrující v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti za účelem posuzování rizik Úvěrujícího plynoucích ze Smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Úvěrující uskutečňoval dotazy u Klientem uvedeného zaměstnavatele, na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a úvěruschopnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Úvěrující úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy o úvěru Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího tyto Osobní údaje Klienta Úvěrujícímu.

11.8. Osobní údaje Klienta budou Úvěrujícím bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Úvěrující zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Úvěrujícího společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Úvěrující získá od Klienta či Třetích osob.

11.9. Úvěrující se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů Klienta, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Úvěrujícího a jeho zástupci se zavazují k ochraně Osobních údajů Klienta.

11.10. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými Osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké Osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho Osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho Osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně Osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho Osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.12. Platnost RSÚ


12.1. RSÚ se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost okamžikem jejího potvrzení Elektronickými kanály.

12.2. Změny nebo doplňky RSÚ jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou Stran nebo způsobem uvedeném v bodě 4.1.5. a také v případech uvedených v bodě 3.4.5.

12.3. RSÚ může být zrušena dohodou smluvních stran .

12.4. Úvěrující má právo RSÚ vypovědět, avšak závazky Klienta podle RSÚ a Smlouvy o úvěru zůstávají v platnosti až do jejich úplného splnění, jestliže:

12.4.1. Klient předal Úvěrujícímu ve snaze získat Úvěr nepravdivé, neúčelové nebo vědomě nepravdivé informace;

12.4.2. Klient nezaplatil déle než 30 (třicet) dnů Celkovou výši úvěru nebo případné Sankční poplatky;

12.4.3. Klientovi nebyl po dobu 12 (dvanácti) měsíců od okamžiku potvrzení o uzavření RSÚ poskytnut žádný Úvěr.

12.5. Klient má právo RSÚ vypovědět:

12.5.1. Kdykoliv, jestliže má splněné veškeré své závazky z RSÚ a Smlouvy o úvěru, tj. má splacené veškeré dlužné částky.13. Závěrečná ustanovení


13.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) Zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje Klientovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, za uchování informací se považuje i uložení obsahu listiny v Sekci Příjemce úvěru ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z RSÚ, Smlouvy o úvěru, popřípadě ze Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru. Strany dále prohlašují, že se za písemný právní úkon považuje i úkon učiněný prostřednictvím elektronického systému Úvěrujícího způsobem dle RSÚ, neboť takový úkon má písemnou formu, je potvrzen Elektronickými kanály způsobem dle RSÚ, je zachycen obsah právního úkonu a určena osoba, která právní úkon učinila.

13.2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo vzniklé v souvislosti s RSÚ budou řešeny formou jednání. V případě, že se nepodaří spor nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému orgánu podle platných zákonů.

13.3. Veškerá oznámení Stran musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího, jsou považována za oznámení v písemné formě.

13.3.1. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin.

13.3.2. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin.

13.3.3. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

13.4. Klient potvrzuje, že před uzavřením RSÚ mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Úvěrující, a že on se s RSÚ řádně a podrobně seznámil a souhlasí s ní.

13.5. Strany se dohodly, že pro výklad RSÚ bude uplatňováno právo České republiky.

13.6. Oznámení Úvěrujícího a Klienta se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy, které byly uvedené Stranami. Změny adres Stran mají být oznámeny nejpozději 96 (devadesáti šesti) hodin od provedení těchto změn, a to způsobem uvedeným v článku 8.2. Úvěrující zveřejňuje změnu adresy na Internetu.

 

Ceny služeb (pdf)

 

Smlouva o úvěru (pdf)

Zákaznický servis

+420 731 448 413
info@express-credit.cz
express-credit.cz
Pracovní doba

Po - Pa: 9:00 - 17:00 So - Ne: Zavřeno